نام دستگاه : تست سایش پیشرفته
مدل دستگاه : پین روی دیسک
حوزه کاری : تریبولوژی و سایش مواد مختلف، کامپوزیتها و پوششها
ویژگیها و کاربردها : •سیستم اندازه گیری کاهش وزن نمونه تحت سایش حین انجام آزمون •قابلیت اجرای آزمون در شرایط سرعت دیسک ثابت و نیروی عمودی افزایشی از حداقل نیرو تا حداکثر آن با شیب تنظیم شده توسط نرم افزار•قابلیت اجرای آزمون در شرایط نیروی عمودی ثابت و سرعت افزایشی دیسک از حداقل دور تا حداکثر آن با شیب تنظیم شده توسط نرم افزار•سیستم اندازه گیری صوت تولیدی نمونه تحت سایش حین انجام آزمون
نسبت تکنولوژیکی : -
نسبت کاربردی : -
قیمت (ریال) : 250000000
لوازم جانبی دستگاه : پمپ بائ و یک دستگاه رایانه
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
نام شرکت : آریانا مدرن صنعت
بازگشت