نام دستگاه : بن ماری تمام دیجیتال پکو
مدل دستگاه : PDW-100
حوزه کاری : دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
ویژگیها و کاربردها : امکان دادن پسورد و کد سوپروایزر به منظور جلوگیی از تغییر دادن دمای انتخابی
قیمت (ریال) : 14000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها : کاتالوگ ،
بازگشت