نام دستگاه : راکتورهای پایلوت پرتابل
مدل دستگاه : DP-A
حوزه کاری : شیمی، مهندسی پلیمر، گیاهان دارویی، زیست فناوری، نانوفناوری
ویژگیها و کاربردها : راکتور با سایز و طراحی های مختلف جهت سنتز، پلیمریزاسیون، واکنش های شیمیایی
قیمت (ریال) : 135000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
نام شرکت : درسا بهساز
بازگشت