نام دستگاه : راکتور شیشه ای
مدل دستگاه : 2 لیتری تا 100 لیتری
حوزه کاری : آزمایشگاه
ویژگیها و کاربردها : تهیه و ساخت مواد
قیمت (ریال) : از 50,000,000 تا 400,000,000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها : کاتالوگ ،
بازگشت