نام دستگاه : لوله آزمایش درپیچ دار
مدل دستگاه : Isoglass
حوزه کاری : آزمایشگاه
ویژگیها و کاربردها : اندازه گیری و نگهداری
قیمت (ریال) : 15000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها : کاتالوگ ، دستور العمل ،
بازگشت