نام دستگاه : لوله آزمایش
مدل دستگاه : Isoglass
حوزه کاری : آزمایشگاه
ویژگیها و کاربردها : اندازه گیری و نگهداری
قیمت (ریال) : 1000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
بازگشت