نام دستگاه : مزور
مدل دستگاه : Isoglass
حوزه کاری : آزمایشگاه
ویژگیها و کاربردها : اندازه گیری و نگهداری
قیمت (ریال) : 25000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
بازگشت