نام دستگاه : بشر شیشه ای
مدل دستگاه : isoglass
حوزه کاری : آزمایشگاه ها و مراکز آموزشی
ویژگیها و کاربردها : اندازه گیری آیتم های مورد نیاز آزمایشگااهی
قیمت (ریال) : 15000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
بازگشت