نام دستگاه : اسپکتروفتومتر با آشکارساز آرایه ای
مدل دستگاه : Ar1391
حوزه کاری : آنالیز مواد - طیف سنجی
ویژگیها و کاربردها : این دستگاه جهت آنالیز نمونه های شیمیایی، بیو شیمیایی، نانو، دارویی، زیست محیطی، نفتی، فلزی، پتروشیمی، کلینیکی و . . . مورد استفاده قرار می گیرد .
قیمت (ریال) : 300000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
بازگشت