نام دستگاه : الکتروریس
مدل دستگاه : غوطه وری
حوزه کاری : نانوالیاف
ویژگیها و کاربردها : تحقیقات کاربردی نانوالیافها، مناسب جهت تهیه نانوالیاف بیشتر در واحد زمان در مقیاس آزمایشگاهی در تحقیقات پیشرفته نانوالیافها وزن و حجم مناسب جهت فضاهای آزمایشگاهی، قیمت مناسب
قیمت (ریال) : 220000000 دویست و یست میلیون ریال
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
دستگاه های مشابه
شرکت سازنده مدل قیمت
ELMARCO 300000
بازگشت