نام دستگاه : الکتروریس
مدل دستگاه : نازل دار
حوزه کاری : نانوالیاف
ویژگیها و کاربردها : تحقیقات در زمینه نانوالیافها با کاربری کشت سلولی- فیلتراسیون- تصفیه آب، رهایش دارو و ......
قیمت (ریال) : 220000000 دویست و بیست میلیون ریال
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
دستگاه های مشابه
شرکت سازنده مدل قیمت
MECC 60000
بازگشت