نام دستگاه : سنجش استحکام مکانیکی ماسه ریخته گری
مدل دستگاه : دیجیتالی
حوزه کاری : صنعت ریخته گری
ویژگیها و کاربردها : اندازه گیری استحکام فشاری،برشی، خمشی و کششی انواع ماسه های ریخته گری
قیمت (ریال) : 85000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
بازگشت