نام دستگاه : ففرکورن
مدل دستگاه : PF
حوزه کاری : صنعت سرامیک و سیمان
ویژگیها و کاربردها : مورد استفاده برای سنجش پلاستیسیته گل و سیمان
قیمت (ریال) : 5500000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
بازگشت