نام دستگاه : کوره الکتریکی
مدل دستگاه : FLE
حوزه کاری : صنایع چینی و سرامیک
ویژگیها و کاربردها : مورد استفاده برای پخت نمونه های چینی و سرامیک
قیمت (ریال) : 70000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
بازگشت