نام دستگاه : سانتریفیوژ دستی 4 شاخه رو میزی (کار مشترک با کار آزما)
مدل دستگاه : 1
قیمت (ریال) : 1,600,000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها :
نام شرکت : پویا فر آزما
بازگشت