نام دستگاه : آزمایش ظرفیت گرمایی ویژه مایعات به روش سرد کردن(نیوتن)
مدل دستگاه : 1
قیمت (ریال) : 3,500,000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها :
نام شرکت : پویا فر آزما
بازگشت