نام دستگاه : دستگاه اثر هال
مدل دستگاه : 1
قیمت (ریال) : 35,000,000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها :
نام شرکت : پویا فر آزما
بازگشت